Dáme voucher. Vy si užívejte.

Vouchery na podporu
cestovního ruchu
v České republice

Obchodní podmínky pro Vouchery a jejich uplatnění

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem a pořadatelem kampaně „dáme voucher“ je společnost Vouchermat s.r.o., IČ: 09244107, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 333157 (dále jen „Provozovatel“). Cílem kampaně „dáme voucher“ je zvýšit poptávku veřejnosti po službách cestovního ruchu či jiných službách poskytovaných společnostmi/jednotlivci, kteří se zapojili do této kampaně (dále jen „Kampaň“).
 2. Provozovatel je také pořadatelem a organizátorem inciativy „zachraňmeturismus“ na internetové doméně http://zachranmeturismus.cz/, jejímž cílem je pomoci firmám a jednotlivcům obchodujícím v oblasti cestovního ruchu, které byly zasaženy dopadem epidemie koronaviru označovaného jako SARS-COV-2.
 3. Provozovatel provozuje na internetové doméně www.damevoucher.cz prezentace jednotlivých poskytovatelů služeb cestovního ruchu či jiných služeb, kteří se zapojili do kampaně „dáme voucher“ (dále jen „Poskytovatel“) a nabízí v rámci této kampaně nabídku slevových kupónů s jedinečnými identifikačními kódy vážící se k jednotlivým Poskytovatelům a jimi nabízeným službám cestovního ruchu či jiným službám (dále jen „Voucher“). Na internetové doméně www.damevoucher.cz je zájemci o nabídku jednotlivých Poskytovatelů umožněno zdarma stáhnout Voucher (dále jen „Zájemce“).
 4. Provozovatel tak působí výlučně jako organizátor kampaně a provozovatel platformy umožňující stažení těchto Voucherů. Poskytovatelem služeb cestovního ruchu či jiných služeb je osoba odlišná od Provozovatele, která je v nabídce služeb cestovního ruchu či jiných služeb vždy předem jasně identifikována. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele, Poskytovatele a Zájemce.

II. Voucher

 1. Provozovatel umožňuje Zájemci nabýt Voucher, jež představuje slevu z ceny konkrétní služby cestovního ruchu či jiné služby poskytovanou jednotlivými Poskytovateli. Všechny Vouchery uveřejněné na internetové doméně www.damevoucher.cz jsou zdarma ke stažení pro Zájemce. Slevu z ceny služeb cestovního ruchu či jiných služeb, jak je vyjádřena na Voucheru, poskytuje Poskytovatel nikoli Provozovatel.
 2. Provozovatel uveřejní Vouchery ke stažení na internetové doméně www.damevoucher.cz v počtu a v čase dle vlastního uvážení či dle dohody s Poskytovatelem. Provozovatel není povinen předem učinit oznámení o zveřejňovaných Voucherech.
 3. Každý Voucher se váže ke konkrétní/m službě/službám cestovního ruchu či jiné službě/službám nabízeným jednotlivými Poskytovateli, tj. Voucher nelze uplatnit u jiného Poskytovatele, než ke kterému se váže, ale ani u téhož Poskytovatele k jiné službě cestovního ruchu či jiné službě, než ke které byl Poskytovatelem vydán. Závazek Poskytovatele přijmout Voucher při objednávání služby/ služeb cestovního ruchu či jiné služby/služeb a při jejich placení se vztahuje vždy k příslušnému Voucheru.
 4. Vouchery obsahují tyto znaky: (i) název „Slevový voucher“, (ii) výši slevy z ceny konkrétní služby cestovního ruchu či jiné služby vyjádřenou v českých korunách či jiné měně, (iii) unikátní kód Voucheru, který slouží k jeho jasné identifikaci (dále jen „identifikační kód“), (iv) údaj o časové platnosti Voucheru (tj. termín, do kterého musí být Voucher uplatněn u Poskytovatele při objednávání služeb cestovního ruchu či jiných služeb), (v) logo (znak) Poskytovatele označující Poskytovatele a jím poskytované služby, (vi) logo kampaně „dáme Voucher“, (vii) logo iniciativy „zachraňmeturismus“, a případně (viii) logo smluvního partnera Provozovatele či logo ambasadora vybraného za účelem podpory a rozšíření Kampaně.
 5. Zájemce nabývá Voucher elektronicky, tj. stažením Voucheru zdarma z internetové domény Provozovatele. Pro stažení Voucheru je Zájemce povinen založit si uživatelský účet na internetové doméně www.damevoucher.cz. Při založení uživatelského účtu je Zájemce povinen vyplnit veškeré předepsané údaje a náležitosti uvedené na vstupním formuláři.
 6. Voucher je doručen formou emailu uvedeného při registraci uživatelského účtu, a obsahuje všechny náležitosti uvedené v tomto článku II.
 7. Zájemce může Voucher nabýt také jinak (např. přímo od Ambasadora dané kampaně), než jak je uvedeno v odstavci 5. tohoto článku II, v takovém případě se tyto obchodní podmínky uplatní obdobně a Zájemce je těmito obchodními podmínkami vázán.

III. Podmínky uplatnění Voucheru

 1. Zájemce uplatní stažený Voucher při objednávání služby/služeb cestovního ruchu či jiné služby/služeb, k nimž byl tento Voucher vydán; Zájemce prokáže platnost Voucheru Poskytovateli uvedením identifikačního kódu při objednávce a následně při placení ceny služby/služeb cestovního ruchu či jiné služby/služeb.
 2. Voucher je možné uplatnit způsobem uvedeným výše, a to nejpozději v době platnosti Voucheru, jak je uvedena na Voucheru, po tomto datu již není možné nárokovat si slevu z ceny služby/služeb cestovního ruchu či jiné služby/služeb při objednávce těchto služeb. Závazek Poskytovatele poskytnout slevu z ceny služby/služeb cestovního ruchu či jiné služby/služeb uplynutím doby platnosti Voucheru zaniká. Zájemci nenáleží žádná forma náhrady za pozdní uplatnění Voucheru.
 3. Zájemce je oprávněn nabýt a současně držet vždy nejvíce pět (5) Voucherů. Počet nabytých Voucherů je evidován ve vztahu ke každému Zájemci, a to formou záznamu v jeho uživatelském účtu. Do evidence voucherů v uživatelském účtu se neevidují (i) Vouchery uplatněné při objednávce/placení služeb cestovního ruchu či jiných služeb a (ii) Vouchery zneplatněné, tj. zejména Vouchery po uplynutém datu platnosti. Postoupení Voucheru na třetí osobu nemá vliv na záznam v evidenci uživatelského účtu o počtu stažených Voucherů.
 4. Zájemce může Voucher dle vlastního uvážení sám uplatnit či může Voucher přenechat jiné osobě.
 5. Voucher je možné uplatnit při objednávce a placení služeb cestovního ruchu či jiných služeb vždy pouze jedenkrát; uplatněním při objednávce služeb cestovního ruchu či jiných služeb u Poskytovatele tento Voucher pozbývá platnosti. Závazek Poskytovatele přijmout Voucher při objednávce služby/služeb cestovního ruchu či jiných služeb zaniká uplatněním tohoto Voucheru. Platnost Voucheru se vždy prokazuje prostřednictvím identifikačního kódu.
 6. Výše slevy vyjádřená na jednotlivých Voucherech se nesčítá; při objednávce či placení služby/ služeb cestovního ruchu je možné uplatnit vždy pouze jeden Voucher zároveň. Zájemce může uplatnit vícero Voucherů uskutečněním více objednávek služby/služeb cestovního ruchu u téhož Poskytovatele.
 7. Voucher může při objednávce služeb cestovního ruchu či jiných služeb uplatnit pouze osoba starší 18 let. Zakládat uživatelský účet a stahovat Vouchery z internetové domény Provozovatele může každá osoba bez omezení věku.
 8. Voucher je možné uplatnit v listinné (vytisknutím Voucheru) i elektronické podobě, či případně jiné podobě, vždy však tak aby bylo možné Voucher identifikovat prostřednictvím identifikačního kódu. Poskytovatel a ani Provozovatel nenesou odpovědnost za ztrátu, odcizení, poškození či zničení Voucheru.
 9. Stažený či jinak získaný Voucher je nevratný.

IV. Odpovědnost Provozovatele

 1. Zájemci a další uživatelé internetové domény www.damevoucher.cz berou na vědomí, že Provozovatel pouze zajišťuje provoz platformy „dáme voucher“ pro distribuci Voucherů, Provozovatel neodpovídá za jejich uplatnění a Zájemcům vždy doporučuje ověřit si předem, zda jsou stažené Vouchery platné a zda Poskytovatel slevu poskytne.
 2. Provozovatel nenese odpovědnost za řádné a včasné poskytnutí služby/služeb cestovního ruchu či jiných služeb.
 3. Provozovatel neodpovídá za kvalitu služby/služeb cestovního ruchu či jiné služby/služeb či za případné změny ve službě/službách cestovního ruchu či jiných službách, k nímž byl Voucher uplatněn.
 4. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost, nebude-li sleva vyjádřená Voucherem Poskytovatelem Zájemci přiznána. Slevu vyjádřenou Voucherem poskytuje Poskytovatel a nikoli Provozovatel.
 5. Provozovatel neodpovídá Zájemci za žádnou újmu, jež Zájemci vznikla při poskytování služby cestovního ruchu či jiné služby či v souvislosti s jejím poskytováním.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové doméně www.damevoucher.cz Provozovatele v den uplatnění Voucheru. Dojde-li ke změně obchodních podmínek od objednání služby/služeb cestovního ruchu či jiných služeb do uplatnění Voucheru při zaplacení ceny služby cestovního ruchu či jiných služeb, platí obchodní podmínky aktuální ke dni uplatnění Voucheru při placení služby/služeb cestovního ruchu či jiných služeb.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky změnit.
 3. Zájemce stažením Voucheru či jiným nabytím Voucheru akceptuje tyto obchodní podmínky.
 4. Vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.11.2020.

Vouchermat s.r.o.